กระดานข่าว

แบบสำรวจ

ท่านเข้ามาใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อ?..ท่านเป็นบุคคลภายในหรือภายนอก
 
informationNKHos

ลิ้งค์ภายนอก

หน้าหลัก ติดต่อเรา
 
000000000000000000000000001
00000000000000000000000001
0000000000000000000000001
000000000000000000000001
00000000000000000000001
00000000000000000001
0000000000000000001
00000000000000001
0000000000000001
0000000000001
000000000001
00000000001
0000000001
000000001
00000001
0000001
000001
00001
0001
001
01
1
10
HOSxP 3
ติดต่อเรา
เขียนโดย Administrator   

โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

เบอร์โทรศัพท์          :  (042) - 413456 - 65
***โอเปอร์เรเตอร์  : กด 0

เบอร์Fax                  : (042) - 421465

โรงพยาบาลหนองคาย2 (โรงพยาบาลปฐมภูมิ)

งานเวชกรรมสังคม       : (042) - 421533
ศูนย์สุขภาพชุมชน ชั้น2 : (042) - 421534
เบอร์Fax                   : (042) - 421480

หมายเลขโทรศัพท์ภายในหน่วยงานโรงพยาบาลหนองคาย
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ต่อ) อาคารย่อย (ต่อ)
ชั้น1 เวชระเบียน 115, 366 ชั้น3 หัวหน้าฝ่ายการเงินฯ
460 อาคารย่อย ภูมิคุ้มกันวิทยา / Hepatitis, Lepto 164
ติดต่อสอบถาม 122 งานพัสดุ 107, 176 แบคทีเรีย / เพาะเชื้อ / AFB / Gram's 165
งานบริการด่านหน้า (Admition) 144 งานการเงิน, งานบัญชี 108 , 525 โลหิตวิทยา / CBC / PT / PTT 166
ศูนย์เปล (OPD.) 218 หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรมฯ 214 เคมีคลินิก / Glucose / Elyte / Bood Gas 167
คลินิกนิวโรอายุรกรรม 116 กลุ่มงานทันตกรรม 119, 120 ห้องตรวจ CD 4(ซีดีโฟ)
/พัสดุ Lab
342
คลินิกอายุรกรรม 117,523 ห้องพักแพทย์ (ห้องใหม่) 223 อาชีวบำบัด 171
ห้องเวชปฏิบัติ (GP.) 519 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ กายภาพบำบัด 172
คลินิกศัลยกรรม 130 ชั้น4 ฝ่ายสุขศึกษา 106 กายอุปกรณ์ 173
ตรวจกระดูก 228 ห้องบันทึกเสียง สป. 351 ร้านค้าสวัสดิการ
(ร้านใหญ่)
154
ฉีดยา 528 ฝ่ายวิชาการ 177 คลังพัสดุ 176
ลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) 469 ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 178

ห้องน้ำเกลือ

180
จ่ายผู้ยาป่วยนอก 124 ห้องสมุด 179 ห้องผลิตยา 181

จ่ายผู้ยาป่วยใน

129, 520, 521 ห้องประชุม QIC.ปี 2552 363 โรงนึ่ง 187
ศูนย์ข้อมูลยา 186 ห้องประชุมพระปทุมฯ 102 โรงงานช่าง 182
การเงิน (ยานอก) 221 ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ 231 ช่างเทคนิค
183
การเงิน (ยาใน) 222 ศูนย์พัฒนาคุณภาพ QIC. 112 หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ 184
ศูนย์ประกันสุขภาพ1 สสร. 143, 219 อาคารผู้ป่วยพิเศษ 60 เตียง ฝ่ายโภชนาการ 185
หัวหน้าศูนย์ประกันสุขภาพ1 150 ชั้น 1 หอผู้ป่วยพิเศษ สูติกรรม 416 โรงซักฟอก 188
ร้านค้า (ร้านเล็ก) 190 ชั้น 2 ศัลยกรรมรวม 433, 442 ห้องเก็บศพ
(ประตูด้านหลัง รพ.)
189
ชั้น2 คลินิกตรวจเด็ก 118 ชั้น 3 เจ้าหน้าที่ (ห้องพิเศษ) 434, 517 ป้อมยาม 516
คลินิกตรวจสูติ 125 ห้องพัก นพ. สุเจตน์ 477 โรงรถ(ยานพาหนะ) 192
วางแผนครอบครัว 128 ชั้น 4 อายุรกรรมรวม+ติดเชื้อ 459 ห้องพักแพทย์เวร
(บนตึกเด็ก 1 ติดกับ pcu)
480
คลินิกตรวจตา 126 งาน IC 462 ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็ก 142
คลินิก หู คอ จมูก 127 ห้องพักแพทย์เวร MED 466 ศูนย์อุปกรณ์การแพทย์ 358
คลินิกตรวจเลือด 217 ชั้น 5 ศัลยกรรมกระดูก 413,472 ศูนย์เลี้ยงเด็กปฐมวัย
Day Care
368
ห้อง X-RAY 230 อาคารผู้ป่วยพิเศษ 114 เตียง อาคารส่วนสวัสดิการ (หน้า รพ.) 344
ส่องกระเพาะ 140 ชั้น 1 อายุรกรรมชาย 174, 210 ห้องผลิตสมุนไพร 346
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 220, 467, 518 ชั้น 2 ศัลยกรรมชาย 414, 474 ห้องตรวจวัณโรค (TB ) 471
จ่ายยานอก 226 ชั้น 3 ศัลยกรรมหญิง 415, 475 อาชีวเวชกรรม
(ตรวจสุขภาพ)
515
ห้องพักแพทย์ 223 ชั้น 4 หอผู้ป่วยพิเศษ VIP ชั้น 4 410, 446 ศูนย์การเรียนรู้ (KM) 526
คลีนิกจิตเวช / ให้คำปรึกษา 215, 355 งานจิตอาสา (คุณชุมพร) 463 ศูนย์ประกันสุขภาพ 2
(นบน.)
153, 315
ฝากครรภ์ (ANC.) 216 ชั้น 5 (เจ้าหน้าที่) ห้องพิเศษVIP 417, 159 บ่อบำบัดน้ำเสีย 514
ห้องประชุมชั้น 2 367 อาคารย่อย
คลังเวชภัณฑ์ (หัวหน้าห้องยา) 123 หน่วยจ่ายกลาง 234
ห้องตรวจARV,คลีนิกนภา 175 คลังเวชภัณฑ์ (ติดโรงครัว) 136 ห้องนวดแผนไทย 430
งานสังคมสงเคราะห์ 227 ห้องรอคลอด, ห้องคลอด 155, 156 สหกรณ์ รพ.หนองคาย 466
ห้องการเงิน (ชั้น 2) 345 หอผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรม 194, 206
ชั้น 3 ห้องผู้อำนวยการ 100 หอผู้ป่วยตา 200, 207
สำนักงานเลขานุการ 101 อายุรกรรมหญิง 211, 213
ห้องรอง ผอก. ฝ่ายการแพทย์ 104 กุมารเวชกรรม 1 (ล่าง) 212
ห้องรอง ผอก. ฝ่ายบริหาร 105 กุมารเวชกรรม 1 (แรกเกิด) 513
ห้องรอง ผอก. ฝ่ายการพยาบาลฯ 114 กุมารเวชกรรม 2 (บน) 208, 209
ฝ่ายการพยาบาล 113, 461 ทารกวิกฤต
(เรือนสายใยรัก)
445
ห้องประชุมฝ่ายการพยาบาล 232 ห้อง CT Scan
(อยู่ใน X-ray)
479
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 109 เอกซเรย์ (ตึกใหญ่) 160
งานสารบรรณ, ประวัติการรักษา 111 ห้องพักรังสีแพทย์ 161
งานธุรการทั่วไป
(สุภาพร + รัชนี)
343 เซลล์วิทยา / Pap smear / ชิ้นเนื้อ 162
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 110, 524 ธนาคารเลือด Coomb"s test 163
อาคารหลวงปู่ขาว อนาลโย
กด77 รอเสียงตอบรับ อาคารหลวงปู่ขาวสวัสดีค่ะ จากนั้นจึงกดหมายเลขภายในที่ท่านทราบ
ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2
ศูนย์ประกัน2 4101-4102 ICU1 4208-4209
ห้องบัตรER 4104 ไตเทียม 4222
ห้องตรวจกระดูกและข้อ 4106 ชั้นที่ 3
ห้องใสเผือก 4107 ศูนย์ประชาสัมพันธOR ์ 4301
ห้องตรวจศัลยกรรม 4109-4110 หัวหน้า OR (พี่สมศักดิ์) 4302
ห้องหัวหน้าศูนย์สั่งการ 4111 ห้องพักฟื้นวิสัญญี 4304
ห้องศูนย์สั่งการ 4112 ห้องสำนักงานวิสัญญี 4309
ห้องทำแผลER 4115 ห้องรับประทานอาหาร OR 4308
ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 4125-135 ห้องพักแพทย์ OR 4310-4311
ห้องตรวจโรค 1 (ER) 4124
ห้องตรวจโรค 2 (ER) 4119
ห้องพยาบาลตรวจการ 4119
ห้องlab 4103
 


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: cheap business web hosting vps/dedicated reseller Valid XHTML and CSS.